ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತು NCERT ಯಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ


ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತು NCERT ಯಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ

"ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು" ಕುರಿತು ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ

ಬೋಧನೆ-ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: GeoGebra ನಂತಹ ಸಾಧನವು ಗಣಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಥವಾ ಕಲಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ತರಗತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ, CIET-NCERT ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೇ 23 ರಿಂದ 27, 2022 ವರೆಗೆ “ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು” ಕುರಿತು 5 ದಿನದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶ:

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಓರಿಯಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ತರಬೇತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ:

ದಿನಾಂಕ:  23, 2022 ರಿಂದ ಮೇ 27, 2022
ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ.

ತರಬೇತಿಗೆ ಹಜರಾಗುವ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬುವುದು ಅವಶ್ಯಕ:

👉 ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್

👉 ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಿಂಕ್

👉 ತರಬೇತಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಮ್ಮಾಯಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್

1 Comments

Post a Comment
Previous Post Next Post