ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಸಿರಿ.. ಅಮೃತವೇ ಸರಿ..

ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಸಿರಿ.. ಅಮೃತವೇ ಸರಿ.. eGnana


ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ್ದು, 
ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಾರದ್ದು, 
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾರದ್ದು, 
ಅಮೃತವೇ ಸರಿ, ಈ ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಸಿರಿ... 

ಮಮತೆಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಿರಿ, 
ಕಾರುಣ್ಯದ ತಾರುಣ್ಯಗಿರಿ, 
ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮೋನ್ನತ ಗಿರಿ, 
ಅಮೃತವೇ ಸರಿ, ಈ ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಸಿರಿ... 

ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಆದಿ, 
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾಲುಹಾದಿ, 
ನೀ ನಕ್ಕರದೇ ಯಾಗಾದಿ, 
ಅಮೃತವೇ ಸರಿ, ಈ ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಸಿರಿ... 


- ಸತ್ಯಪ್ರೀಯ
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post