ನೀನಿಲ್ಲದ ಅರೆಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲನ ಕರೆ ನನ್ನ ಸೆಳೆಯಿತು..

ನೀನಿಲ್ಲದೆ...eGnana


ನೂರು ಕನಸ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ಮನವು ಒಂಟಿಯಾಯಿತು
ಕಾಣದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೊಂದೇ ಜೊತೆಯು ನೀಡಿತು

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯ ಹಗೆಯು ಮನದ ಶಾಂತಿ ಕದಡಿತು 
ಮತ್ತೆ ಒಲುಮೆ ಆಸರೆಯನು ಮನವು ಅರಸಿ ಹೊರಟಿತು 

ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು
ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲುಮೆ ಕಂಡ ಅನುಭವವಾಯಿತು 

ಅಂದಿನಿಂದ ದಿನದ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯು ನೀನೆ ಆಯಿತು 
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರವ ಪಿಡಿದ ನಿನ್ನ ಒಲವು ಮಾಗಿತು 

ಅನವರತವು ಮನಸು ನಿನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ ಅಲೆಯಿತು 
ಪ್ರೀತಿಯಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಾದೆನಾ ಎನಿಸಿತು 

ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಮನವ ಕರೆಯಿತು 
ನೀನಿಲ್ಲದ ಅರೆಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲನ ಕರೆ ನನ್ನ ಸೆಳೆಯಿತು. 


- ಸತ್ಯಪ್ರೀಯ
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post